USB SHOE (Proto) mounted on rPi Zero

USB SHOE (Proto) mounted on rPi Zero

USB SHOE (Proto) mounted on a Raspberry Pi Zero.